საგარანტიო პირობები

საგარანტიო პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცანით საგარანტიო პირობებს!
საგარანტიო მომსახურების მისაღებად აუცილებელია ქვემოთ მოცემული პირობები სრულად იყოს დაცული.

• საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება ნივთის გაყიდვის დღიდან.
• საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ხელშეკრულება და პლომბი.
• საგარანტიო ხელშეკრულების ან პლომბის დაკარგის ან დაზიანების შემთხვევაში, ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას.
• საგარანტიო მოწყობილობა მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს სრული შეფუთვით,კომპლექტაციით და მექანიკური დაზიანების გარეშე.
• წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელმა ნივთი საგარანტიო ტალონთან ერთად უნდა წარადგინოს მაღაზიაში. მის: ა. წერეთლი , სოხუმის ქუჩა 4-6ა.

ნივთზე არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები თუ:
1. გასულია საგარანტიო ვადა.
2. პროდუქტს აღენიშნება ექსპლუატაციის დროს გამოწვეული დაზიანებები.
3. აღინიშნება მექანიკური ან კოსმეტიკური დაზიანებები (დაზიანებულია ნივთის ვიზუალური მხარე).
4. დაზიანებულია ნივთი მომხმარებლის დაუდევრობით მაგალითად Overclocking- ით
5. პროდუქის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად.
6. მოწყობილობა არ გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შესაბამისად.
7. დარღვეულია მოხმარების/მონტაჟის წესები და არ შეესაბამება ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ექსპლუატაციის პირობებს.
8. დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით.
9. სამონტაჟო ან სარემონტო სამუშაოები შესრულებულია სხვა სერვისცენტრის ან კერძო პირის მიერ.
10. ნივთი დაზიანდა მომხმარებლის მიერ ტრანსპორტირებისას.
11. ნივთი დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას.
12. საგარანიო ტალონისა და მოწყობილობის სერიული ნომრები ან სტიკერი წაშლილია, გადაკეთებულია ან არ ემთხვევა ერთმანეთს.
13. საგარანტიოში არ შედის ასევე ნივთის პროგრამული უზრუნველყოფა.

ნივთის შეცვლა/შეკეთება/დაბრუნების პირობები:
• საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს ნივთის შეკეთებას, (ნივთის შეკეთების დრო დამოკიდებულია უშუალოდ სერვის ცენტრზე) ხოლო თუ მისი შეკეთებით ვერ მოხერხდა მოწყობილობის დაზიანების აღმოფხვრა, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება ნივთის სხვა ნივთით შეცვლა, „კომპიუტერული ზონა“ ვალდებულია გააუქმოს შეკვეთა და პროდუქტში გადახდილი თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს.